بازنگري طرح جامع آبهاي سطحي تهران

موقعيت : استان تهران ـ شهر تهران

كارفرما: شركت خاكريز آب

زمينه طرح

طرح جامع آبهاي سطحي تهران اولين بار در سال 1975 توسط مجموعه‌اي از مشاورين ايراني و انگليسي مورد مطالعه قرار گرفت. بعلت گسترش سريع شهر تهران و مشكلات ايجادشده بعد از سيلاب گلاب‌دره، تجديدنظردر طرح جامع آبهاي سطحي تهران ضروري تشخيص داده شد. طرح بازنگري طرح جامع آبهاي سطحي تهران توسط اين مهندسين مشاور در سال 1373 شروع و 3 سال بعد به پايان رسيد.

كارهايي كه در بازنگري طرح جامع آبهاي سطحي تهران مورد توجه قرار گرفت :

^
مطالعات جديد باران‌نگارها
^
مطالعات جديد هيدرولوژي رودخانه‌ها
^
مطالعات تكميلي هيدرولوژي و زمين‌شناسي
^
مطالعات جديد ريسك
^
مطالعات مناطق در سطح كل تهران كه سيلاب آنرا تهديد مي‌نمود.
^
مدل‌سازي كارهاي هيدروليكي كانال‌ها
^
مطالعات رسوب‌سنجي رودخانه‌ها
^
اولويت‌بندي طرح‌ها