پروژه آبرساني اردبيل

موقعيت : استان اردبيل ـ مركز استان

كارفرما: شركت آب منطقه‌اي استان آذربايجان شرقي و اردبيل

اهداف پروژه: آبرساني و شبكه توزيع آب براي افق سال 1400 اردبيل

 

جمعيت در سال 1372
400.000
جمعيت پيش‌بيني شده تا سال 1400
1.000.000

قسمتهاي مهم پروژه :

^
طراحي و نظارت تأسيسات انتقال آب تمامي چاههاي موجود در شهر از طريق دو خط لوله به مخازن جنوبي و مركزي
^
طراحي و ساخت يك مخزن بتن مسلح 6000 مترمكعبي و يك مخزن هوايي 600 مترمكعبي
^
طراحي و تجهيز انتقال آب دهها چاه در منطقه زرناس از طريق دهها كيلومتر لوله جمع‌آوري در يك مخزن بتن مسلح 2000 مترمكعبي و انتقال آب از اين محل توسط يك تلمبه‌خانه از طريق 30 كيلومتر لوله‌هاي 700 و 800 ميليمتري به مخازن ذخيره نهايي در شهر
^
طراحي و تجهيز 7 چاه آب در منطقه پيراقوم پمپاژ و آب به مخزن بتن مسلح 2000 مترمكعبي و نهايتاً انتقال آب از اين مخزن يك لوله ثقلي به مخازن ذخيره داخل شده
^
طراحي و ساخت 4 مخزن بتن مسلح با ظرفيت كل 60.000 مترمكعب در شورابيل
^
طراحي و ساخت 2 سيستم كلرزني براي تصفيه‌ آب موردنياز جمعيتي در حدود 1.000.000 نفر.
^
طراحي و ساخت يك تلمبه‌خانه تكميلي براي پمپ كردن آب موردنياز به مخازن موجود بالادست.

تأسيسات خط لوله :

^
حدود 13 كيلومتر از خطوط لوله 600 – 700 ميليمتري چدن نشكن در مسيرهاي كوهستاني طراحي و ساخته شد.
^
با استفاده از مواد منفجره يك جاده دسترسي مخصوص براي اين منظور اجرا شد.

تصفيه‌خانه :

در مرحله آخر يك تصفيه‌خانه فيزيكي طراحي شد، تا آب را در سطح قابل قبولي براي آشاميدن تصفيه‌كند.