طراحی و نظارت 2 ایستگاه خط 6 متروی تهران

طراحی کامل قسمت دوم مرحله اول و مطالعات تفضیلی ایستگاههای O6 (حجاب) و P6 (فاطمی) و همچنین 2 هواکش میانی تونلی O6P6 و P6Q6 به همراه جانمایی تجهیز کارگاه و رمپها و تونلهای فرعی و هر آنچه که مربوط به ایستگاهها می باشد.

زیربنای کل
14000 متر مربع
مساحت تیکت هال برای هر ایستگاه
2600 متر مربع
مساحت سکو و زیر سکو برای هر ایستگاه
3200 مترمربع
مساحت دسترسیهای مسافری برای هر ایستگاه
تقریباً 1200 متر مربع

با راه‌اندازی خط ۶ مترو روزانه یک میلیون و ۱۹ هزار نفر از این خط استفاده می‌کنند که بر اساس آمار در واقع ساعتی ۳۶ هزار نفر از خط ۶ مترو تهران استفاده خواهند کرد.