مكان: استان خوزستان
كارفرما: شركت مهندسی و توسعه نفت

انجام مطالعات:

 • زيست محیطی
 • ژوتكنیك
 • نقشه برداري
 • پدافند غریر عامل
 • انجام آزمايشهاي دريايی
 • انتقال آب به طول ۲۵۰ كیلومتر
 • سازه آبگیر به ظرفیت ۵ m3/sec
 • تصفیه خانه آب
 • ايستگاه هاي پمپاژ
 • تصفیه خانه آب به ظرفیت ۵ m3/sec
 • ۳ مخزن ذخیره آب به ظرفیت ۱۵۰۰۰ m3