خدمات انجام شده در بخش مدیریت طرح پروژه های خطی (به طول ۵۱۰ کیلومتر)

خدمات مدیریت طرح بر پروژه های:

۱- افزایش ظرفیت خطوط راه آهن محور تهران – پرند

۲- افزایش ظرفیت خطوط راه آهن محور قزوین – زنجان

۳- قطارهای حومه ای راه آهن محور تهران – کرج – قزوین

۴- قطارهای حومه ای راه آهن محور تهران – پیشوا – گرمسار

۵- قطارهای حومه ای راه آهن محور کاشمر – فریمان

۶- تبدیل تقاطعات هم سطح به غیر هم سطح کشور

  • تعداد پیمانکاران تحت مدیریت در بخش پروژه های خطی: ۱۴ پیمانکار
  • حجم ریالی پروژه های تحت مدیریت طرح در این بخش: بیش از ۷ هزار میلیارد تومان

 

خدمات انجام شده در بخش مدیریت طرح و مدیریت پیمان، رسیدگی و کنترل پروژه قراردادهای اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن

خدمات مدیریت طرح بر پروژه های:

۱- ۱۰ فقره قرارداد  EPC

۲- ۱۲ فقره قرارداد PC

۳- ۴۲ فقره قرارداد خرید

۴- ۹ فقره قرداد خدمات مشاور طراحی و نظارت کارگاهی و عالیه

  • تعداد شرکتهای تحت مدیریت در این بخش: ۷۲ شرکت
  • حجم ریالی پروژه های تحت مدیریت طرح در این بخش: ۴٫۳ هزار میلیارد تومان