مکان: شهر رفسنجان

کارفرما: شرکت ایران ارتباط

اهداف طرح

بهره برداری از شبکه جمع آوری وتصفیه خانه فاضلاب شهر رفسنجان با پیش بینی جمعیت ۲۵۰٫۰۰۰ نفر با افق طرح ۱۴۰۰

بخش های عمده پروژه

۸۲۰کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب

۱ ایستگاه پمپاژ

تصفیه خانه فاضلاب

شرح خدمات

مطالعات مقدماتی و مرحله اول

مطالعات مرحله دوم و تفصیلی

خدمات QA و QC در حین اجرا