خدمات مهندسی حین ساخت قطعه میانی و مدیریت خدمات کنترل کیفیت پروژه توسعه جنوبی خط ۶ متروی تهران

 

موقعیت: تهران

کارفرما: شرکت سابیر بین الملل

 

مشخصات پروژه

 

طول خط حدود ۲/۶ متر و ۶  کیلومتر تونل و هواکشهای میان تونلی

روش اجرا: حفاری مکانیزه

تعداد ایستگاهها: ۵ ایستگاه

ایستگاه ها با طول سکوی ۱۴۰ متر