کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان البرز

 

کرج دارای جمعیتی بیش از ۲۴۰۰۰۰۰ نفر می باشد. بخشهایی از شهر دارای تاسیسات فاضلاب می باشد، اما برای ۷۰۰۰ هکتار باقیمانده، این مهندسین مشاور بازنگری مطالعات فاز یک هزار هکتار باقیمانده طرح فاضلاب شهر کرج شامل شبکه و تصفیه­خانه فاضلاب و  انجام مطالعات فاز ۲ شبکه فاضلاب دو هزار هکتار فاضلاب کرج را بر عهده دارد.