سازمان های قطار شهری  اصفهان  این مهندسین مشاور را جهت نظارت و تحویل  ۲۰ واگن مترویی برای شهراصفهان  برگزیده ­­اند. نظارت بر ساخت این واگنها در شهر نانجینگ چین  صورت می­پذیرد. واگن­ها پس ا%