سازمان های قطار شهری  تبریز این مهندسین مشاور را جهت نظارت و تحویل  ۱۴۰ واگن مترویی برای شهر  تبریز برگزیده­­ اند. نظارت بر ساخت این واگنها در شهر نانجینگ چین و شهر تبریز صورت می­پذیرد. واگن­ها پس از ساخت در  شهر تبریز تست و تحویل می گردند.