سازمان های قطار شهری شیراز این مهندسین مشاور را جهت نظارت و تحویل ۲۰ واگن مترویی برای شهر شیراز برگزیده ­­اند. نظارت بر ساخت این واگنها در شهر نانجینگ چین  صورت می­پذیرد. واگن­ها پس از ساخت در  شهر شیراز  تست و تحویل می گردند.