در تبریز مشارکت عمران محیط زیست- عرصه- فرازآب به عنوان مدیریت طرح ۹ ایستگاه ازایستگاههای  خط یک متروی تبریز در حال فعالیت می باشد.

اجرای این پروژه از فروردین ۱۳۹۱ آغاز گردیده است و مدت انجام آن ۳۶ ماه می باشد.