موقعيت : استان اصفهان

كارفرما: سازمان قطار شهري اصفهان و حومه

زمينه طرح

 

سازمان قطار شهري اصفهان مسئوليت حمل و نقل ريلي در شهر اصفهان را به عهده دارد. خط شماره يك متروي اين شهر از سايت دپو تا ترمينال كاوه طراحي شده است. اين مسير اصلي از زير بلوار چهارباغ مي‌گذرد. همچنين اين مسير از زير رودخانه زاينده‌رود حدود ۷۰ متري غرب پل تاريخي سي و سه پل عبور مي‌كند. اين قسمت ۵ كيلومتري از شهدا تا آزادي با تونل‌هاي دوقلو به قطر ۶ متر با ماشين‌هاي ‌TBM سپردار EPB شركت هرنكنشت در حال ساخت مي‌باشد. تا آخر فروردین ماه سال ۱۳۸۶ حدود ۸/۳ كيلومتر از تونل‌ها ساخته شده است. نوع زمين در جاهاي گوناگون فرق مي‌كند، بطوريكه در ابتدا بصورت رس سخت و نرم تا رس سيلت‌دار و سيلت ماسه‌دار و سپس شني و نزديك رودخانه به صورت شني ـ ماسه‌اي تبديل مي‌شود. شنهاي نرم يا ماسه‌اي، تخته‌سنگهاي بزرگ و كنگلومرا به شكلهاي مختلف در هم قفل شده‌اند و وضعيت را به شكل بسيار سختي براي اجرا درآورده است. همچنين در جنوب اصفهان، از ايستگاه آزادي تا صفه، تونلهاي نعل اسبي شكل دوقلو به طول ۵/۳ كيلومتر به صورت طرح و اجرا به مناقصه رفت كه مسئوليت طراحي آن به عهده مهندسين مشاور عمران محيط زيست بوده و به كمك طرح اين مهندسين مشاور برنده مناقصه شد.