مکان: تهران

کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

اهداف طرح

پیاده سازی و تدقیق مطالعات طرح جامع آبهای سطحی تهران در حوضه مرکزی تهران
مطالعات مفهومی کانال های درجه ۱ و ۲ حوضه مرکزی تهران

 

شرح خدمات كلي

انجام مطالعات مفهومی حوضه آبریز مرکز تهران
انجام مطالعات کلیه کانالها و تونلهای درجه ۱ و ۲
انجام مطالعات پایه و تفضیلی درصورت درخواست کارفرما