مکان: تهران

کارفرما: شرکت خاکریز آب – (شهرداری تهران)

 

شرح خدمات كلي

نظارت عالیه، کارگاهی و نظارت در دوره تضمین بازسازی کانال سرخه حصار حد فاصل پل بسیج تا پل دولت آباد
کانال اصلی سرخه حصار در حد فاصل بعد از پل بسیج تا بعد از پل دولت آباد به طول تقریبی ۲۳۰۰ متر در سال ۱۳۸۷ مورد بررسی از نظر کفایت هیدرولیکی قرار گرفت و با توجه به کمبود ظرفیت این کانال در این محدوده مقرر گردید که با احداث یک کانال کمکی این کمبود ظرفیت جبران شود. همچنین کانال سرخه حصار در شمال پل بسیج نیز کمبود ظرفیت هایی داشت که با ساخت تونل کمکی جبران گردید. جهت جبران کمبود ظرفیت کانال اصلی سرخه حصار در جنوب پل بسیج کانالی به شکل U طراحی گردیده است که در ابتدای مسیر به ابعاد ۵٫۴۰×۴۰۰ (متر) و بعد از اضافه شدن دبی کانال شهرزاد ابعاد آن به۶٫۴۰ ×۴٫۰۰ متر تغییر می نماید. این کانال در محل عبور از پل های مسیر بصورت سرپوشیده اجرا می گردد.