مکان: تهران

کارفرما: شهرداری های مناطق ۶ و ۲۰ تهران

 

اهداف طرح

ارتقاء و تکمیل کانالهای درجه ۳ و ۴ از شبکه های جمع آوری آبهای سطحی در مناطق ۶ و ۲۰ شهر تهران

 

شرح خدمات كلي

  • مطالعات مفهومی
  • مطالعات پایه
  • مطالعات تفصیلی