مکان: تهران

کارفرمای نظارت: شهرداری تهران- شرکت خاکریزآب

کارفرمای طراحی: شهرداري تهران – سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

 

اهداف طرح

در سال ۱۳۹۰ پس از خرابی های بسیاری که در اثر سیل در بزرگترین ایستگاه مترو در خاورمیانه در تقاطع خطوط ۱ و ۴ تهران ایجاد گردید، شهرداری تهران بر آن شد تا یکی از اصلی ترین کانال ها و خروجی های آبهای سطحی در تهران ؛کانال سیل برگردان غرب؛ را ارتقاء بخشد. به همین منظور، شرکت عمران محیط زیست جهت ارائه خدمات مشاوره در نظرگرفته شد.

شرح خدمات

– مطالعات مفهومی کل طول کانال

– طراحی پایه و تفصیلی بخش های آسیب دیده کانال

– مطالعات مفهومي، طراحی پایه و تفصیلی حوضچه های رسوبگیر در طول کانال

– نظارت کارگاهی و عالیه در هنگام اجرا در بخش آسیب دیده (اولویت اول)