موقعيت : استان تهران

كارفرما: شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران

 

اهداف طرح

 • هدايت آب تعدادي از چاهها به شهر
 • طراحي مخازن موردنياز
 • مطالعات گسترش شبكه توزيع

شهرهاي فيروزكوه، دماوند و كيلان در شرق استان تهران واقع شده‌اند.

 

جميعت پيش‌‌بيني‌شده

براي سال ۱۴۰۰ فيروزكوه

جميعت پيش‌‌بيني‌شده

براي سال ۱۴۰۰ دماوند

جميعت پيش‌‌بيني‌شده

براي سال ۱۴۰۰ كيلان

۴۵٫۰۰۰ ۲۳۰٫۰۰۰ ۳۰٫۰۰۰

قسمتهاي مهم پروژه فيروزكوه

 • ۴ عدد چاه
 • ۸ كيلومتر خطوط انتقال
 • ۲۷ كيلومتر خطوط اصلي شبكه توزيع

 

قسمتهاي مهم پروژه دماوند

 • ۱۲ عدد چاه
 • ۵/۲۵ كيلومتر خطوط انتقال
 • ۶ عدد تلمبه‌خانه
 • ۸/۷۵ كيلومتر خطوط اصلي شبكه توزيع

 

قسمتهاي مهم پروژه كيلان

 • ۳ عدد چاه
 • ۸/۱۴ كيلومتر خطوط انتقال
 • ۵/۲۶ كيلومتر خطوط اصلي شبكه توزيع