موقعيت : استان آذربايجان غربي

كارفرما: شركت آب منطقه‌اي استان آذربايجان شرقي و اردبيل

اهداف طرح

تأمين آب شهرهاي زير، كه در شمال درياچه اروميه قرار دارند:

  • تسوج
  • خامنه
  • صوفيان
  • شبستر

شرح خدمات انجام شده

  • مطالعه مناطقي كه در آن امكان ساخت سدهاي كوچك يا تغذيه مصنوعي در نظر گرفته شده است.
  • مطالعه و بررسي تأمين آب از رودخانه زولاچاي واقع در آذربايجان غربي

 

مطالعات آبرساني

  • طراحي و اجراي تأمين آب از منابع محلي