موقعيت : استان آذربايجان شرقي

كارفرما: شركت آب منطقه‌اي استان آذربايجان شرقي و اردبيل

 

دامنه خدمات

 • مطالعات آبيابي براي تأمين آب آشاميدني

 

مطالعات شامل موارد ذيل مي‌باشد:

 • مطالعات زمين‌شناسي
 • مطالعات هيدرولوژيكي
 • مطالعات آب و هوايي
 • مطالعات مقدماتي مكانيابي محل سد در سه محل
 • مطالعات مكانيابي سه چاه براي اهداف تأمين آب

تلمبه‌خانه‌ها

 • سه چاه با پمپهاي شناور الكتريكي تجهيز شد، تا آب را در مخازن جمع‌آوري آب ذخيره كنند.

 

تأسيسات آبرساني

 • ۱۲ كيلومتر لوله‌هاي چدن نشكن، استيل و سيمان آزبست، طراحي و جاگذاري شد.
 • براي هدايت آب موردنياز در مسير يك مخزن جمع‌آوري براي هدايت ثقلي آب در نظر گرفته شد.

 

مخزن نهايي

 • طراحي و ساخت يك مخزن ذخيره ۶۰۰۰ مترمكعبي بتن مسلح.
 • گسترش خطوط اصلي شبكه توزيع شامل ۲۵ كيلومتر لوله در ابعاد مختلف، براي جمعيتي در حدود ۳۰٫۰۰۰ نفر.