موقعيت : استان اردبيل

كارفرما: شركت آب منطقه‌اي استان آذربايجان شرقي و اردبيل

دامنه خدمات

مطالعات آبيابي براي تأمين آب آشاميدني.

اين مطالعات شامل موارد ذيل مي‌باشد:

 • مطالعات زمين‌شناسي
 • مطالعات هيدرولوژيكي
 • مطالعات آب و هوايي
 • مطالعات مقدماتي مكانيابي محل سد و طراحي سد پريخان

                                                         نماي كلي از سازه آبگير

طرح بهينه‌سازي سد اينچه لو

 • اين پروژه از طريق آب‌بندي با موفقيت به انجام رسيده است و در حال حاضر نيز مورد استفاده مي‌باشد.

سازه آبگير و تأسيسات انحراف آب

 • سازه آبگير از نوع تيرولس، بر روي رودخانه خياوچاي طراحي و ساخته شده است. همچنين انحراف رودخانه توسط يك سد خاكي كوتاه، با موفقيت به انجام رسيده است.
 •                                                                                                                                  سازه آبگير تيرولس

  تأسيسات اوليه تصفيه‌خانه

  • اين تأسيسات به صورت آبگير و سيستم كنترل سيلاب طراحي و ساخته شده است.
  • در اين مرحله يك حوضچه رسوبگير بتن مسلح ۶۰۰۰ مترمكعبي طراحي و اجرا گرديد.

                                                                                                                                       تأسيسات اوليه تصفيه‌ آب

  مخازن

  • در مجموع ۴۲٫۰۰۰ مترمكعب مخازن بتن مسلح طراحي شده و به اجرا رسيده است.

   

   

  شبكه توزيع آب                                                                                                 سازه مخازن

  • براي گسترش شبكه توزيع آب موجود، ۵۳ كيلومتر از خطوط اصلي توزيع، در ۶ بخش طراحي و اجرا شد.

  تأسيسات خط لوله

  • حدود ۱۳ كيلومتر از خطوط لوله ۶۰۰ – ۷۰۰ ميليمتري چدن نشكن در مسيرهاي كوهستاني طراحي و ساخته شد.
  • با استفاده از مواد منفجره يك جاده دسترسي مخصوص براي اين منظور اجرا شد.

  خطوط تأمين آب شهر

  تصفيه‌خانه

  • در مرحله آخر يك تصفيه‌خانه فيزيكي طراحي شد، تا آب را در سطح قابل قبولي براي آشاميدن تصفيه‌كند.