موقعيت : استان اردبيل ـ مركز استان

كارفرما: شركت آب منطقه‌اي استان آذربايجان شرقي و اردبيل

اهداف پروژه

  • آبرساني و شبكه توزيع آب براي افق سال ۱۴۰۰ اردبيل
جمعيت در سال ۱۳۷۲ جمعيت پيش‌بيني شده تا سال ۱۴۰۰
۴۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰

 

قسمتهاي مهم پروژه

  • طراحي و نظارت تأسيسات انتقال آب تمامي چاههاي موجود در شهر از طريق دو خط لوله به مخازن جنوبي و مركزي
  • طراحي و ساخت يك مخزن بتن مسلح ۶۰۰۰ مترمكعبي و يك مخزن هوايي ۶۰۰ مترمكعبي
  • طراحي و تجهيز انتقال آب دهها چاه در منطقه زرناس از طريق دهها كيلومتر لوله جمع‌آوري در يك مخزن بتن مسلح ۲۰۰۰ مترمكعبي و انتقال آب از اين محل توسط يك تلمبه‌خانه از طريق ۳۰ كيلومتر لوله‌هاي ۷۰۰ و ۸۰۰ ميليمتري به مخازن ذخيره نهايي در شهر
  • طراحي و تجهيز ۷ چاه آب در منطقه پيراقوم پمپاژ و آب به مخزن بتن مسلح ۲۰۰۰ مترمكعبي و نهايتاً انتقال آب از اين مخزن يك لوله ثقلي به مخازن ذخيره داخل شده
  • طراحي و ساخت ۴ مخزن بتن مسلح با ظرفيت كل ۶۰٫۰۰۰ مترمكعب در شورابيل
  • طراحي و ساخت ۲ سيستم كلرزني براي تصفيه‌ آب موردنياز جمعيتي در حدود ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ نفر.
  • طراحي و ساخت يك تلمبه‌خانه تكميلي براي پمپ كردن آب موردنياز به مخازن موجود بالادست.