موقعيت : جنوب تهران

كارفرما: شركت آب منطقه‌اي تهران

مسئوليت: طراحي و نظارت براي پيمانكار (طرح و اجرا)

 

اهداف طرح

  • تأمين آب از آبهاي زيرزميني جنوب تهران به اراضي كشاورزي در غرب تهران به مقدار ۶ مترمكعب در ثانيه
  • طراحي و ساخت ۱۲ كيلومتر تونل نعل اسبي به روش A.T.M به قطر داخلي ۱۶۰۰ تا ۲۵۰۰ ميليمتر

كارهاي هيدروليكي، روش كار و طراحي‌ سازه‌اي پروژه، تماماً توسط مهندسين مشاور عمران محيط زيست
انجام گرديد.