مکان: استان مرکزی – شهرهای شازند و آستانه

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

اهداف طرح

ساخت شبکه جمع آوری فاضلاب وتصفیه خانه فاضلاب دو شهر شازند و آستانه با پیش بینی جمعیت ۵۲۰۰۰ نفر با افق طرح ۱۴۰۰

بخش های عمده پروژه

۱۳۰ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب

۶ ایستگاه پمپاژ

تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت۱۲۰۰۰ متر مکعب

شرح خدمات

مطالعات زیست محیطی

مطالعات مقدماتی و مرحله اولیه

مطالعات مرحله دوم و تفصیلی

نظارت کارگاهی و عالیه در زمان اجرا