مکان: بندر امام خمینی

کارفرما: شرکت پتروشیمی خلیج فارس

 

اهداف طرح

 

بهره برداری از شبکه جمع آوری وتصفیه خانه فاضلاب صنعتی ۴۲۰۰۰ متر مکعب در روز