کارفرما: شرکت سابیر بین المل

شرح کار:

- خدمات مشاور پیمانکار در تونل خط ۳ متروی تهران

- طول : ۲ کیلومتر

- قطر: ۲/۹ متر