مهندسین مشاور عمران محیط زیست در سال ۱۳۶۴ تأسیس گردید. خدمات این مشاور شامل: مطالعات مقدماتی، تشریحی، مهندسی ارزش و نظارت بر اجرای كار خدمات مورد قرارداد می‌باشد.

 

درجه بندی

این مشاور در تأسیسات آب و فاضلاب و راه‌آهن، دارای رتبه یك
از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور می‌باشد.

 

 عضویت در كمیته‌های تحقیقاتی و استاندارد

  • عضویت در تیم اجرایی استاندارد صنعت آب كشور
    در وزارت نیرو.
  • آماده‌سازی استانداردهای صنعت آب به مدت ۲۱ سال.
  • عضویت در كمیته تصویب استاندارد مخازن بتن مسلح تیپ.
  • عضویت در كمیته تصویب جزئیات تیپ كارهای آب و فاضلاب.
  • عضویت در كمیته اجرایی تهیه مشخصات فنی عمومی كارهای آب و فاضلاب.