کانال سیل برگردان غرب

كارفرما طراحی: شهرداري تهران – سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

کارفرمای نظارت: شهرداری تهران- شرکت خاکریزآب

اهداف طرح:

در سال 1390 پس از خرابی های بسیاری که در اثر سیل در بزرگترین ایستگاه مترو در خاورمیانه در تقاطع خطوط 1 و 4 تهران ایجاد گردید، شهرداری تهران بر آن شد تا یکی از اصلی ترین کانال ها و خروجی های آبهای سطحی در تهران ؛کانال سیل برگردان غرب؛ را ارتقاء بخشد. به همین منظور، شرکت عمران محیط زیست جهت ارائه خدمات مشاوره در نظرگرفته شد.

شرح خدمات:

^
مطالعات مفهومی کل طول کانال
^
طراحی پایه و تفصیلی بخش های آسیب دیده کانال
^
مطالعات مفهومي، طراحی پایه و تفصیلی حوضچه های رسوبگیر در طول کانال
^
نظارت کارگاهی و عالیه در هنگام اجرا در بخش آسیب دیده (اولویت اول)