طرح تونل خيام و خروجي سوم

موقعيت : استان تهران ـ شهر تهران

كارفرما: شركت خاكريز آب

اهداف تونل خيام

^
اين تونل قسمت مركزي تهران را در مقابل سيلاب حفظ خواهد نمود و نهايتاً به كانال فيروزآباد در جنوب تهران متصل خواهد شد.
^
سطح سيلاب‌گير اين تونل جمعاً بالغ بر 27/2 كيلومتر مربع مي‌باشد.
^
سطح موردنظر از شمال منطقه طرح توسعه تپه‌هاي عباس‌آباد، از غرب به خيابان كارگر، از شرق خيابان فردوسي و از جنوب تا كانال فيروزآباد را دربر مي‌گيرد.
^
جمع طول تونل اصلي معادل 13 كيلومتر است و از قطر 2/8 متر تا 3/7 متر متغير است.
^
قسمتي از جنوبي‌ترين قسمت اين تونل قبلاً در سال 1364 به روش سنتي ساخته شده است

اهداف طرح خروجي سوم:

^
انتقال روان‌آب كانال فيروزآباد از جنوب به جنوب غربي و نهايتاً به رودخانه كن
^
انتقال روان‌آب كانال ياخچي‌آباد و بهشتي به رودخانه كن
^
تغذيه مصنوعي آبهاي ناشي از سيلاب به آبهاي زيرزميني منطقه جنوبي رودخانه كن
^
بازيابي زمينهاي جنوب تهران با پايين‌اندازي آبهاي زيرزميني.

شرح خدمات:

اين قرارداد قسمتي از طرح جمع‌آوري آبهاي سطحي تهران را شامل‌ مي‌شود. طول تونل‌ها معادل 13 كيلومتر است. كارهاي اجرا شده در اين قرارداد شامل:
^
قطعه 1: انشعاب فاطمي ـ تونل نعل اسبي به قطر 2800 ميليمتر
^
قطعه 2: انشعاب مدرس ـ تونل نعل اسبي به قطر 2800 ميليمتر
^
قطعه 3: انشعاب شمال خيابان حافظ تا تالار وحدت ـ تونل نعل اسبي به قطر 2800 ميليمتر
^
قطعه 4: انشعاب از تالار وحدت تا پارك شهر ـ تونل با مقطع دايره به قطر 3700 ميليمتر با TBM
^
قطعه 5: انشعاب از پارك شهر تا مولوي ـ تونل با مقطع دايره به قطر 3700 ميليمتر با TBM
^
قطعه 6: انشعاب از خيابان مولوي تا جنوب راه‌آهن ـ تونل به قطر 3700 ميليمتر با TBM
سطح آب زيرزميني در قطعات 1، 2 و 3 پايين‌تر از تونل است، ولي در بيشتر طول قطعات 4، 5 و 6 هم‌سطح يا بالاتر از تونل مي‌باشد.
طرح خروجي سوم شامل 8/1 كيلومتر تونل نعل اسبي به قطر 4600 ميليمتر و ساير سازه‌هاي مربوطه بوده است. سطح آبهاي زيرزميني در قسمت‌هايي از اين قطعه نيز بالاتر از كف تونل بوده است.