خلاصه  پروژه‌های آبرسانی

طول کل خطوط انجام شده (کیلومتر)
927
وسعت محدوده تحت پوشش (کیلومتر مربع)
1011
طول کانال‌ها (کیلومتر)
28
حداکثر عرض کانال‌ها (متر)
10
حداکثر ارتفاع کانال‌ها (متر)
4.5
تعداد آبگیر
55
حداقل دبی (m3/s)
1.5
حداکثر دبی (m3/s)
250
نوع تونل و خطوط
طول ( کیلومتر)
تونل مکانیزه
16
تونل NATM
40
لوله گذاری
183
شبکه فرعی و توزیع
660
نوع تونل و خطوط
حداقل قطر (متر)
تونل مکانیزه
3.7
تونل NATM
1.6
لوله گذاری
0.4
شبکه فرعی و توزیع
نوع تونل و خطوط
حداکثر قطر (متر)
تونل مکانیزه
3.7
تونل NATM
4.6
لوله گذاری
1.8
شبکه فرعی و توزیع
تعداد
ورتکس و سازه‌های خاص ریزشی
21
حداقل ظرفیت انتقال (m3/s)
ورتکس و سازه‌های خاص ریزشی
3
حداکثر ظرفیت انتقال (m3/s)
ورتکس و سازه‌های خاص ریزشی
50

بازنگري طرح جامع آبهاي سطحي تهران

طرح تونل خيام و خروجي سوم

کانال سیل برگردان غرب