پروژه تامین آب میادین نفتی کارون

مکان: استان خوزستان

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت

 

مطالعات انجام شده :

^
زیست محیطی
^
ژئوتکنیک
^
نقشه برداری
^
پدافند غیر عامل
^
انجام آزمایشهای دریایی
^
انتقال آب به طول 250 کیلومتر
^
سازه آبگیر به ظرفیت 5 m3/sec
^
تصفیه خانه آب
^
ایستگاه های پمپاژ
^
تصفیه خانه آب به ظرفیت 5 m3/sec
^
3 مخزن ذخیره آب به ظرفیت 15000 m3