خلاصه  پروژه‌های آبرسانی

کل خطوط انجام شده
2105 کیلومتر
تعداد آبگیر
6
(m3/s) حداکثر دبی آبگیر
6.3
حداکثر ظرفیت تصفیه (m3/s)
6.15
حداکثر جمعیت تحت پوشش در یک شهر
8.500.000 نفر
نوع تونل و خطوط
طول ( کیلومتر)
تونل NATM
15
خطوط انتقال اصلی
657
شبکه فرعی و توزیع
1433
نوع تونل و خطوط
حداقل قطر (متر)
تونل NATM
1.6
خطوط انتقال اصلی
0.2
شبکه فرعی و توزیع
نوع تونل و خطوط
حداکثر قطر (متر)
تونل NATM
3
خطوط انتقال اصلی
1.6
شبکه فرعی و توزیع
تعداد
ایستگاه پمپاژ
22
حداکثر ظرفیت (m3/s)
ایستگاه پمپاژ
6
حداکثر ارتفاع (m)
ایستگاه پمپاژ
225
حداکثر ظرفیت (kw)
ایستگاه پمپاژ
19200
تعداد
مخازن
453
نوع
مخازن
زمینی - هوایی - فولادی
حداقل ظرفیت (m3)
مخازن
50
حداکثر ظرفیت (m3)
مخازن
80000
ظرفیت کل مخازن (m3)
مخازن
5.470.000

طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران

پروژه تامین آب میادین نفتی کارون

پروژه آبرساني اردبيل