مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت تونل‌های قطار شهری کرمانشاه

کارفرما: شهرداری کرمانشاه-سازمان حمل و نقل ریلی

درصد پیشرفت فیزیکی
U-WALL
57/75%
BOX
81/50%
تونل اتریشی حدفاصل کیلومتر 880+6 تا ایستگاه 7
97/75%
رمپ ورودی بلوار ارشاد
100%
تونل اتریشی حدفاصل کیلومتر 326+7 الی ایستگاه 7
90/97%
تونل اتریشی حدفاصل کیلومتر 326+7 الی 676+7
76/25%
رمپ ورودی میدان آزادی
100%
تونل اتریشی حدفاصل کیلومتر 026+8 الی 676+7
81/33%
تونل اتریشی حدفاصل کیلومتر 026+8 الی ایستگاه 8
91/93%