مطالعات طرح جامع ایستگاه های

سمنان و شاهرود

 کارفرما: اداره کل دفتر مهندسی و نظارت تاسیسات زیربنایی

شرح خدمات: مطالعات طرح جامع

^
بازتعریف نقش ایستگاه های راه آهن سمنان و شاهرود
^
توسعه ی ایستگاه راه آهن با رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی – TOD
^
نظریه توسعه حمل و نقل محور – TOD
^
یکپارچه‌سازی سامانه‌های حمل و نقلی
^
همپیوندی میان سامانه حمل و نقل با بافت شهری پیرامون، سایر خدمات شهری