پروژه هاي شاخص ابنیه و ساختمانی

مطالعات طرح جامع ایستگاه های سمنان و شاهرود

مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت تونل‌های قطار شهری کرمانشاه

خدمات مهندسی سیستم خط 2 متروی کرج

خدمات محاسبات و نظارت سازه‌های برج پارسا در تهران

خدمات محاسبات و نظارت سازه‌ای برج سایه تهران