مدیریت طرح پروژه های خطی

خدمات مدیریت طرح بر پروژه های : 

1_
افزایش ظرفیت خطوط راه آهن محور تهران – پرند
2_
افزایش ظرفیت خطوط راه آهن محور قزوین – زنجان
3_
قطارهای حومه ای راه آهن محور تهران – کرج – قزوین
4_
قطارهای حومه ای راه آهن محور تهران – پیشوا – گرمسار
5_
قطارهای حومه ای راه آهن محور کاشمر – فریمان
6_
تبدیل تقاطعات هم سطح به غیر هم سطح کشور
^
تعداد پیمانکاران تحت مدیریت در بخش پروژه های خطی: 14 پیمانکار
^
حجم ریالی پروژه های تحت مدیریت طرح در این بخش: بیش از 7 هزار میلیارد تومان