طرح خط A قطار شهری قم

موقعيت: استان قم
کارفرما: شهرداری قم

خدمات :
مشاور کارفرما در طرح های EPC
نام مشاركت :
پرديسان سازه – عمران محيط زيست -گذرراه – پارس اسلوب
طول خط :
14 کیلومتر
تعداد ایستگاه ها :
14 ایستگاه
سیستم برق رسانی :
: ریل سوم 750
زمان شروع :
1389/08/29
زمان خاتمه :
1395/08/29
بودجه کل طرح :
9,400,000,000,000 ریال