خدمات مشاور 285 دستگاه واگن متروی

شیراز، اصفهان و تبریز

سازمان های قطار شهری شیراز، اصفهان و تبریز این مهندسین مشاور را جهت نظارت و تحویل 285 واگن مترویی برای شهرهای شیراز، اصفهان و تبریز برگزیده­­اند. نظارت بر ساخت این واگنها در شهر نانجینگ چین و شهر تبریز صورت می­پذیرد. واگن­ها پس از ساخت در 3 شهر شیراز اصفهان و تبریز تست و تحویل می گردند.