درباره ما

مهندسین مشاور عمران محیط زیست از سال ۱۳۶۴ خدمات خود را آغاز کرد.

خدمات این مشاور

خدمات ما شامل مطالعات مقدماتی، تشریحی، مهندسی ارزش و نظارت بر اجرای كار خدمات مورد قرارداد می‌باشد.

درجه بندی این مشاور

 ما در تأسیسات آب و فاضلاب و راه‌آهن، دارای رتبه یك از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور می‌باشیم.

خلاصه‌ای از تجربیات ما
تعداد پروژه های آبرسانی
بیش از 30 شهر
تعداد پروژه های آبهای سطحی
بیش از 70 پروژه
تعداد پروژه های فاضلاب و زیست محیطی
بیش از 20 شهر
تعداد پروژه های مترو و راه آهن
بیش از 15 پروژه
تعداد پروژه های ابنیه و ساختمانی
8 پروژه
تعداد پروژه های بین المللی
3 پروژه
زمینه‌های خدمات
^
مطالعات آبرساني و شبكه توزيع
^
مطالعات تصفيه‌خانه‌هاي آب
^
مطالعات سيستم جمع‌آوري فاضلاب
^
مطالعات تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب
^
مطالعات جمع‌آوري آبهاي سطحي
^
مطالعات زيست محيطي
^
خدمات مدیریت طرح
^
مطالعات تونل‌هاي مترو
^
طراحی و نظارت بر اجراي طرح‌ها
^
مطالعات اقتصادي طرح‌ها
^
مطالعات باكس‌هاي سازه‌اي ايستگاههاي مترو
^
مطالعات كليه سازه هاي مربوط به خطوط مترو
^
طراحی و نظارت معماری، سازه ای و تاسیساتی پرژه های ابنیه و ساختمانی

 عضویت در کمیته تحقیقاتی و استاندارد

^
عضویت در تیم اجرایی استاندارد صنعت آب كشور در وزارت نیرو
^
آماده‌سازی استانداردهای صنعت آب به مدت ۲۱ سال
^
عضویت در كمیته تصویب استاندارد مخازن بتن مسلح تیپ
^
عضویت در كمیته تصویب جزئیات تیپ كارهای آب و فاضلاب
^
عضویت در كمیته اجرایی تهیه مشخصات فنی عمومی كارهای آب و فاضلاب